Interiør - 41x54 - monotypi

sigrid_monotypier

Gjennom skogen - 36x47 cm - monotypi

Rose - 42x27 cm - monotypi

 Tekanne - 31x30 cm - monotypi

Grønt interiør - 54x41 cm - monotypi

Måltid i det grønne - 59x74 cm - monotypi

Midt på dagen - 54x41 cm - monotypi

Den gule vasen - 54x41 cm - monotypi

Sjakk - 54x41 cm - monotypi

Månenatt - 59x74 cm - monotypi

Idyll - 66x80 cm - monotypi

Samtaler - 46x35 cm - monotypi

Stoler ved vindu - 31x47 cm - monotypi

Blå frokost - 32x35 cm - monotypi

Vinter i Rosendal - 40x79 cm - monotypi